Рекомендації
щодо заходів реагування на перiод епiдемiчного пiдйому
захворюваностi на грип та ГРВI

Керiвники дошкiльних навчальних та загальноосвiтнiх навчальних
закладiв, дитячих будинків, загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв для дітей
сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування забезпечують:

1) щоденний монiторинг вiдвiдуваностi дiтей, пiдлiткiв i спiвробiтникiв iз з'ясуванням причини вiдсутностi та iнформування мiсцевих органiв влади та органiв мiсцевого самоврядування;

2) в разi виявлення 20% вiдсутнiх дiтей з приводу захворюваностi на грип та ГРВI серед дiтей в одному класi (групi) вiд чисельностi класу (групи) забезпечують iнформування мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування та територiального закладу громадського здоров'я з метою прийняття рiшення про призупинення навчально-виховного процесу;

3) заборону або обмеження проведення масових заходів;

4) органiзацiю та проведення щоденного медичного огляду для своєчасного виявлення дiтей з пiдозрою на ГРВI вiдповiдно до чинного законодавства;

5) навчання дiтей, школярiв, батькiв та персоналу щодо основних заходів профiлактики грипу (вакцинацiя, перебування вдома пiд час хвороби, застосування серветок пiд час кашлю i чхання, часте миття рук) за допомогою класних занять, веб-сайтiв, листiв, плакатiв та оголошень;

6) проведення з дiтьми тематичних диктантiв з питань дотримання правил особистої гiгiєни та профiлактики грипу та ГРВI;

7) очищення та дезiнфекцiю поверхонь та предметiв, якi часто використовуються (посуд, iграшки, парти, клавiатури, двернi ручки тощо);

8) температурний режим в примiщеннях вiдповiдно до чинного законодавства;

9) вологе прибирання та дезiнфекцiю примiщень в кiнцi робочого дня або змiни (при двозмiннiй органiзацiї навчального процесу) дезiнфекцiйними засобами, що дозволенi законодавством до застосування вiдповiдно до iнструкції на упаковцi.

Керiвники пiдприємств рiзних форм власностi в тому числi торгiвлi,
громадського харчування та органiзацiї сфери обслуговування населення
забезпечують:

1) осiб, якi працюють на вiдкритому повiтрi, теплим одягом, примiщеннями для обiгрiву та харчування;

2) вакцинацiю проти сезонного грипу спiвробiтникiв, особливо, якщо вони належать до груп ризику;

3) надання спiвробiтникам iнформацii щодо профiлактики грипу за допомогою електронних листiв, веб-сайтiв, плакатiв, соцiальних мереж та текстових повiдомлень;

4) проведення вологого прибирання примiщень, поверхонь та предметiв, які часто використовуються (телефони, клавiатури, двернi ручки тощо) при необхiдностi iз застосуванням дезiнфекцiйних засобiв що дозволенi законодавством до застосування вiдповiдно до iнструкцiї на упаковцi;

5) спiвробiтникiв витратними матерiалами для особистої гiгiєни (серветки, дозатори iз рiдким милом, спиртовмiснi антисептики для рук).

Керiвники пiдприємств ycix видiв громадського транспорту забезпечують:

1) недопущення виходу на лiнiю громадського транспорту з несправною опалювальною системою;

2) органiзацiю проведення вологого прибирання пасажирського транспорту пiсля закiнчення робочої змiни з використанням засобiв дезiнфекцiї, що дозволенi законодавством до застосування вiдповiдно до iнструкцiї на упаковці.

 

Керівництво
Структурні підрозділ
Відокремлені структурні підрозділи
Послуги
Державні закупівлі
Публічна інформація
Санепідситуація в області
Контакти
Атестація
План моніторингових досліджень
Паспорт бюджетної програми